LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Kohatasu ja toiduraha

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

 

HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.


Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.


Hoolekogu liikmed 2020-2021 õppeaastal:

Kristiina Veikesaar (Pähklite rühma esindaja) kristiinajg [ät] gmail.com 

Tatjana Ausmeel (Pihlakate rühma esindaja) Tanka1989 [ät] hot.ee

Ivar Espenberg (Tõrude rühma esindaja) ivar.espenberg [ät] gmail.com

Maris Retu (Kastanite rühma esindaja) maris.retu [ ät] gmail.com

Evely Käsper (õpetajate esindaja) evely.kasper [ät] riisiperelasteaed.ee

Andres Kaarmann (Saue valla esindaja) andres.kaarmann [ät] sauevald.ee