LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Osalustasu

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.


Hoolekogu:

 • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.


Hoolekogu liikmed 2022-2023 õppeaastal:

 • Pähklite rühma esindaja – Margus Klaos (indikaator[ät] gmail.com
 • Kastanite rühma esindaja- Kristin Laineste (krissi104 [ät] gmail.com
 • Pihlakate rühma esindaja- Kristiina Veikesaar (kristiinajg [ät] gmail.com )
 • Tõrude rühma esindaja- Anita Aboltõn (anita.abolt[ät] gmail.com)
 • Vallavalitsuse esindaja Andres Kaarmann (andres.kaarmann [ät] sauevald.ee)
 • Õpetajate esindaja- Kaire Källo (Kaire.Kallo [ät] riisiperelasteaed.ee)