LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Kohatasu ja toiduraha

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.


Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.


Hoolekogu liikmed 2021-2022 õppeaastal:

Pähklite rühma esindaja – Anita Aboltõn (anita.abolt[ät] gmail.com)

Tõrude rühma esindaja- Ivar Espenberg( ivar.espenberg [ät] gmail.com)  

Kastanite rühma esindaja-  Helis Naeris  (helisn[ät] gmail.com)

Pihlakate rühma esindaja- Kristiina Veikesaar (kristiinajg [ät] gmail.com )

Vallavalitsuse esindaja Andres Kaarmann (andres.kaarmann [ät] sauevald.ee)

Õpetajate esindaja- Evely Käsper ( evely.kasper [ät] riisiperelasteaed.ee)