LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Kohatasu ja toiduraha

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

Lasteaeda võetakse vastu Saue valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saue vald.

Riisipere Lasteaia teeninduspiirkond külade kaupa on järgmised: Riisipere, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara, Siimika.

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks täidab lapsevanem avalduse elektrooniliselt registris  http://lasteaiad.sauevald.ee

Samal aadressil saab lapsevanem jälgida ka oma lapse kohta järjekorras.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018009