DOKUMENDID

 Arengukava

 Põhimäärus

 Kodukord

 Riisipere Lasteaia õppekava

➤ Andmekaitse

➤ Dokumendiregister

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

KODUKORD

 

Kinnitatud 11.01 2022.a Riisipere lasteaia hoolekogu protokolliga nr. 2

RIISIPERE LASTEAIA KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Riisipere Lasteaia kodukord on koostatud Riisipere Lasteaia ja lapse pere vahelise

koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks Riisipere Lasteaia

töökorraldusest.

2. ÜLDINFO

2.1 Informatsiooni lasteaia päevakava, teadete, uudiste, soovituste kohta leiate lasteaia

koduleheküljelt www.riisiperelasteaed.ee.  Rühma tegevusi kajastava info leiate rühma

infostendilt ja Eliisist.

2.2 Lapsevanem annab lasteaiale lapse perekonna kontaktandmed: vanemate nimed,

isikukoodid (maksuametile esitamiseks, osalustasu pealt tagastatava tulumaksu

tagasimaksmiseks), telefoninumbrid, koduse aadressi ja e-posti aadressid.

Kontaktandmete muutumisest tuleb rühma õpetajat koheselt teavitada. Andmete

andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist lasteaia, Saue valla ning asjasse puutuvate

valla lepingupartnerite (nt toitlustaja, huvitegevuse korraldajad) poolt;

2.3  Lasteaias pildistatakse laste üritusi ja pilte kajastatakse lasteaia kinnises fb-kodulehel ja Eliisis.   Riisipere Lasteaia andmekaitsetingimused asuvad Eliisis. Kui te ei soovi oma lapse pilte kodulehele, palume sellest informeerida lasteaia direktorit.

3. LAPSE LASTEAIAGA KOHANEMINE

3.1 Tutvustage õpetajale lapse kodust kasvukeskkonda ja teavitage õpetajat lapse

harjumustest ja eripärasustest.

3.2 Kohanemisperioodil selgitage lapsele, et ta jääb siia teiste lastega ja et tulete talle järele.

Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda ilma teieta. Vanema pikemaajalisem osalemine

päevakavas (mängimine, söötmine vms) võib kohanemisprotsessi venitada.

3.3 Lapse vajadustest lähtuvalt ja rühmaõpetaja soovitusel võimaldage lapsel lõunauinak

magada kodus vähemalt kolm esimest lasteaia päeva.

4. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

4.1. Lasteaed on avatud E–R 6:45–18:45. Vastavalt Töölepingu seadusele (RT I 2009, 5,35) lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.

4.2 Vanematel on õigus tuua ja viia last lasteaiast ära vanematele sobival ajal, järgides lasteasutuse päevakava, mis on koostatud arvestades rühma laste vajadusi.

4.3. Soovitav on tuua laps lasteaeda vähemalt veerand tundi enne kasvatus- ja õppetegevuse algust, mis on hiljemalt 8:45. Erandjuhtumid lepib vanem rühmaõpetajaga kokku.

4. 4. Hommikul last lasteaeda tuues varub vanem piisavalt aega, et saata  oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda ning aidata last lahtiriietumisel.

4.5. Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 18:40, kuna lasteaed suletakse 18:45.

4.6. Lapsele järele tulles võtab lapsevanem lapse rühma töötajalt vastu.

4.7  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

4.8 Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule, või alkoholijoobes isikule.

4.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele õigeaegselt järgi tulla, teavitab ta sellest rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

4.10 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat peale lasteaia sulgemist. Samal ajal püüab töötaja lapsevanemaga kontakti saada telefoni teel ning teavitab direktorit olukorrast. Kui perega kontakti ei saada, teavitatakse olukorrast valla Saue valla lastekaitse töötajat ja politseid.

4.11. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.

5.TOITLUSTAMINE

5.2. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestab toitlustaja tervisliku toitumise tavasid.

5.3. Nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja Eliisis.

5.4. Lasteaias on kolm toidukorda, toitlustamine toimub iga rühma päevakavaga kindlaks

määratud kellaaegadel rühmaruumis. Lisaks pakutakse menüüs värsket, toorest, tervislikku puu- ja köögivilju.

5.5. Toitlustamisega seotud küsimustele vastab lasteaia direktor või toitlustaja esindaja,

Riisipere Lasteaia söökla juhataja. Toitlustaja kontaktid leiate lasteaia kodulehelt.

5.6. Toitlustamine on garanteeritud kõikidele lastele, kes on lasteaeda jõudnud

hommikusöögi ajaks või kelle kohta on kella 9.00-ks teatatud, et laps saabub lasteaeda

hiljem.

5.7. Laste sünnipäevade tähistamine lasteaias on soovitav õpetajaga kokku leppida.

5.8. Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine toimub koostöös lapsevanema ja toitlustajaga perearsti või allergoloogi tõendi alusel.

5.9. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia sündmusega.

 

6. MÄNGUASJAD

6.1. Koduseid mänguasju võib lapsele kaasa anda vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

6.2. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju.

6.3. Rattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõitmisel kannab laps alati kiivrit, soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitseid.

6.4. Lasteaed ei vastuta mänguasjade kadumise või purunemise eest, samuti ööseks lasteaia territooriumile jäetud mänguvahendite (rattad, kelgud jm.) eest.

    

7. MOBIILTELEFONID JA MUUD VÄÄRTESEMED

7.1. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa mobiiltelefone ja muid elektroonilisi suhtlemisvahendeid (õpetajal on õigus need lapselt hoiule võtta ja õhtul lapsevanemale üle anda).

7.2. Lapsele ei anta lasteaeda kaasa raha ega muid väärtesemeid. Lasteaed ei vastuta nende kadumise eest.

8. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

8.1. Tooge lasteaeda terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last õpetaja vastu ei võta.

8.2. Informeerige lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel tuleb võimaluse korral kohandada päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.  

8.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

8.4. Lapse puuduma jäämisest nakkus- või muu haiguse tõttu või muul põhjusel, teavitab lapsevanem rühma õpetajat või direktorit esimesel võimalusel.

8.5. Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

8.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

8.10. Erivajadustega lastele kujundavad lasteaia töötajad koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

8.11. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid (väljaarvatud koonilise terviserikke puhul kirjaliku kokkuleppe alusel vanemaga). Erandjuhud on kooskõlastatud kirjaliku kokkuleppe alusel vanemaga. 

8.12. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab last ja tema käitumist paremini mõista.

8.13. Laps on lasteaeda tulles puhas, juuksed hoolitsetud, küüned lõigatud. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

8.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaia õues.

9. LAPSE RIIETUS

9. 1. Lapsevanem jälgib, et:

  • lapsel on jalas libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu
  • lapsel on ilmastikule vastavad õueriided, peakate ja jalanõud
  • lapse riietel ei ole ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile
  • lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

10. TURVALISUSE TAGAMINE

10.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu ja turvaline ning pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

10.2. Lasteaia mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

10.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

10.4. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

10.5. Laste puhke- või magamisajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.

10.6. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma või lasteasutuse töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

10.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

10.8. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

10.9 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavad transpordivahendid.

10.10. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

10.11 Lapsi huviringi viib ja toob tagasi juhendaja/treener ning annab lapsed üle rühma õpetajale või lapsevanemale.

10.12. Huviringi ajal vastutab lapse elu ja tervise eest juhendaja/treener.

11. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDAMINE

11.1. Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia töökorralduse, tööplaani, arengukava, rühma päevakava, nädala/või kuuplaaniga Eliisis või lasteaia koduleheküljel.

11.3. Arenguvestlused lapsevanematega toimuvad 1 kord aastas. Õpetaja ja vanem otsivad ühise arutluse käigus parimaid meetodeid lapse arengu toetamiseks.

12. KOOSTÖÖ

12.1. Lasteaed peab koostööd lastevanematega väga oluliseks, vanemate mõtted ja ettepanekud lasteaia elu kohta on oodatud.

12.2 Lasteaias toimuvaid sündmusi ja igapäevaseid tegemisi võib fotografeerida, filmida vm salvestisi teha ainult juhtkonna loal, v.a vanematega koos toimuvatel lasteaiasündmustel.

 

Meeldivat koostööd soovides,

Riisipere lasteaiapere