DOKUMENDID

 Arengukava

 Põhimäärus

 Kodukord

 Riisipere Lasteaia õppekava

➤ Andmekaitse

➤ Dokumendiregister

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

KODUKORD

 
Kinnitatud 06. september 2016.a Riisipere lasteaia hoolekogu protokolliga nr. 7

Lapse lasteaeda toomine, koju viimine ja puudumine
 • Lasteaed on avatud E–R 6:45–18:45. Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.
 • Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (hiljemalt kell 8:45), siis on lapsel aega algavasse päeva sisse elada. Erandjuhtumid lepib vanem rühmaõpetajaga kokku.
 • Hommikul last lasteaeda tuues varub vanem piisavalt aega, et saata  oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda ning aidata last lahtiriietumisel.
 • Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt 18:40, kuna lasteaed suletakse 18:45.
 • Lapsele järele tulles võtab lapsevanem lapse rühma töötajalt vastu.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
 • Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule, või alkoholijoobes isikule.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele õigeaegselt järgi tulla, teavitab ta sellest rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
 • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat peale lasteaia sulgemist. Samal ajal püüab töötaja lapsevanemaga kontakti saada telefoni teel ning teavitab direktorit olukorrast. Kui perega kontakti ei saada, teavitatakse olukorrast valla lastekaitse töötajat ja politseid.
 • Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule.

Söömine
 • Lasteaias on 3 toidukorda. Päevakava ja menüü on üleval rühma stendil ja lasteaia kodulehel.
 • Kui laps on mõne toiduaine osas allergiline, teavitab lapsevanem rühmaõpetajat sellest kirjalikult.
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia sündmusega.
Mänguasjad
 • Koduseid mänguasju võib lapsele kaasa anda ainult vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Seejuures tuleb arvestada, et need oleksid tugeva konstruktsiooniga ning et laps lubab ka teistel nendega mängida.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivallale õhutavaid mänguasju.
 • Rattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõitmisel kannab laps alati kiivrit, soovitavalt ka põlve-, küünarnuki- ja randmekaitseid.
 • Lasteaia personal ei vastuta mänguasjade kadumise või purunemise eest, samuti ööseks lasteaia territooriumile jäetud mänguvahendite (rattad, kelgud jm.) eest.
     
Mobiiltelefonid ja muud väärtesemed
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa mobiiltelefone ja muid elektroonilisi suhtlemisvahendeid (õpetajal on õigus need lapselt hoiule võtta ja õhtul lapsevanemale üle anda).
 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa raha ega muid väärtesemeid. Lasteaed ei vastuta nende kadumise eest.
Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
 • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last (ka nohu ja köhaga). Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, peab ta esitama arsti tõendi selle kohta, et laps on terve.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 • Lapse puuduma jäämisest nakkus- või muu haiguse tõttu või muul põhjusel, teavitab lapsevanem rühma õpetajat või direktorit esimesel võimalusel.
 • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral järelevalve all lamada. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 • Nakkushaiguse kahtlusega lapse eraldab lasteaia töötajal võimaluse korral teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
 • Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Erivajadustega lastele kujundavad lasteaia töötajad koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid (väljaarvatud koonilise terviserikke puhul kirjaliku kokkuleppe alusel vanemaga).
 • Laps on lasteaeda tulles puhas, juuksed hoolitsetud, küüned lõigatud. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaia õues.
Lapse riietus
Lapsevanem jälgib, et:
 • lapsel on jalas libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu,
 • lapsel on ilmastikule vastavad õueriided, peakate ja jalanõud,
 • lapse riietel ei ole ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile,
 • lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
Turvalisuse tagamine
 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu ja turvaline ning pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaia mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Laste puhke- või magamisajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
 • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma või lasteasutuse töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavad transpordivahendid.
 • Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
Koostöö
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja igapäevastest tegemistest saab teavet stendide, Facebooki ja kodulehe vahendusel ning meili teel.
 • Lasteaias toimuvaid sündmusi ja igapäevaseid tegemisi võib fotografeerida, filmida vm salvestisi teha ainult juhtkonna loal, v.a vanematega koos toimuvatel lasteaiasündmustel.
 • Lasteaed peab koostööd lastevanematega väga oluliseks, vanemate mõtted ja ettepanekud lasteaia elu kohta on oodatud.
 • Soovides oma lapse lasteaiapäevade kohta rohkem infot saada, on lapsevanemal võimalik õpetajaga selleks eraldi aeg kokku leppida.
 
Lasteaia tasud on:

1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev.
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on toiduraha maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev. 
 
Lasteaia kohatasu informatsioon:

OSALUSTASU SAUE VALLA MUNITSIPAALLASTEASUTUSTES

 
Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2020. aastal 584 eurot ja 20% sellest 116,8 eurot.
 
Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.
 
Juhul, kui laps on saanud jooksva aasta 30. septembriks (k.a) vähemalt 3-aastaseks ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele järgmised soodustused:
 1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2020. aastal maksab vanem 3-8-aastase lapse eest 58,4 eurot kuus;
 2. kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt valla lasteaias, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2020. aastal maksab vanem teise lapse eest 29,2 eurot kuus;
 3. kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus 3-8-aastaste valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.
 
Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.
 
Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus järgmistel juhtudel:
 • kolme või enama alaealise lapsega pere puhul, ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;
 • kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;
 • 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.
 
Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.
 
Oluline on teada, et laste eest, kes ei ole saanud jooksva aasta 30. septembriks (k.a) 3-aastaseks ja kes on arvatud valla munitsipaallasteaia nimekirja alates 1. märtsist 2020, tuleb alates 1. septembrist 2020 igakuiselt tasuda 116,8 eurot osalustasu. Soodustusi on võimalik rakendama hakata selle õppeaasta 1. septembrist, mil laps on 30. septembriks 3 aasta vanune.
Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.
 

 
 
Meeldivat koostööd soovides,
Riisipere lasteaiapere