LAPSEVANEM

➤ Vastuvõtt lasteaeda

➤ Lasteaiast väljaarvamine

➤ Kohatasu ja toiduraha

➤ Hoolekogu

➤ Huviringid

➤ Köök

➤ Kasulik lugemine

SAUE VALD

ELIIS

 

ARNO

 

 

KIUSAMISEST VABAKS!

ROHELINE KOOL

SAMM-SAMMULT

KOHATASU JA TOIDURAHA

1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus

OSALUSTASU
Saue Vallavolikogu 21.12.2017.a määrusega nr 32  https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017127?leiaKehtiv on kinnitatud vanema osalustasu määr.

Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus, mis 2021. aastal on 116.80 eurot.

Saue valla lasteaia kohatasu soodustuse taotluse saab lapsevanem esitada ARNO e-keskkonnas. https://piksel.ee/arno/saue/avaleht/. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Sisse loginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed" vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud.

Osalustasu soodustused lasteasutuses juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:

1) 50 % lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2021. aastal on 58.40 eurot;
2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2021.aastal on 29.20 eurot;
3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.  https://sauevald.ee/saue-valla-koolieelsetes-munitsipaallasteasutustes-vanemate-poolt-kaetava-osa-soodustus
Põhjalikum info Saue valla kodulehel.

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on

Helle Abroi, tel +372 6541137, e-post: helle.abroi@sauevald.ee

 

Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta enam soodustuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.

Oluline on teada, et laste eest, kes ei ole saanud jooksva aasta 30. septembriks (k.a) 3-aastaseks ja kes on arvatud valla munitsipaallasteaia nimekirja alates 1. märtsist 2020, tuleb alates 1. septembrist 2020 igakuiselt tasuda 116,8 eurot osalustasu. Soodustusi on võimalik rakendama hakata selle õppeaasta 1. septembrist, mil laps on 30. septembriks 3 aasta vanune.

Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

Link infole Saue Valla kodulehel

Uuel aastal on plaanis alustada lasteaia kohatasu arvete saatmisega ARNOs.  Kõik soodustused arvestab ARNO vastavalt meie korrale.

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev. Toitlustustoetust 0.65 senti päeva kohta makstakse Saue Vallavalitsuse poolt toitlustajale nende laste eest, kes koos mõlema vanema või üksikvanemaga on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.  toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev. 

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadressiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.


Toidupäevade arvestaja on Riisipere Lasteaia köögi kokk-juhataja
Terje Pappo
Tel: +372 5343 1738
E-post: riisipere.lasteaed [ät] daily.ee