5560 0121 ; 5210 793 ; E - post: info [ät] riisiperelasteaed.ee

Arengukava

Riisipere Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis sisaldab ametlikku pikaajalist kokkulepet selles osas, mis on organisatsioonile oluline ja kuidas seda saavutada. Nimetatud arengukava toob välja hetkeseisu, tuleneb 2012–2015 lasteaia arengukavast, õppeaasta analüüsist, Nissi valla arengukavast, lasteaia põhimäärusest, riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja teistest õigusaktidest. Lasteaia 2015/2016–2018/2019. õppeaastate arengukava koostamise aluseks on järgmiste huvigruppide koostöö:

 • Lasteaia personal
 • Lasteaia hoolekogu
 • Lapsevanemad
 • Lasteaia pidaja

Arengukavas 2015–2019 juhindutakse järgmistest dokumentidest:

 • Nissi valla arengukava 2012–2030;
 • 2012–2015 arengukava täitmise tulemus;
 • Eesti elukestva õppe strateegia 2020;
 • Koolieelse lasteasutuse seadus;
 • Riisipere Lasteaia sisekontrolli tulemused;
 • Lastevanemate rahulolu uuringud;
 • Lasteaia SWOT analüüs (2015)

Arengukava täistekst siin:


Riisipere Lasteaia arengukava 2020 - 2025

Käesolev Riisipere Lasteaia arengukava 2020-2025 on jätk arengukavale, mis koostati perioodiks 2015-2019. Arengukava aluseks on lasteaia sisehindamine, mis viidi läbi 2018-2019 aastal. Lisaks sisehindamisele viidi 2019. a. detsembris läbi arengukava arutelu, kus osalesid lasteaia töötajad, hoolekogu esindajad ning teised huvilised. Samuti toimusid mitmed väiksemad arutelud lasteaia personali hulgas. Arengukava koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse lühiülevaade Riisipere Lasteaia senistest arengutest ja tulevikuperspektiivist. Teine osa kajastab strateegiat – missiooni, väärtuseid, visiooni ning strateegilisi eesmärke. Kolmandas osas on välja toodud tegevuskava ning arengukava seire ja hindamise tegevused.

Arengukava täistekst asub siin