Arengukava

Riisipere Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis sisaldab ametlikku pikaajalist kokkulepet selles osas, mis on organisatsioonile oluline ja kuidas seda saavutada. Nimetatud arengukava toob välja hetkeseisu, tuleneb 2012–2015 lasteaia arengukavast, õppeaasta analüüsist, Nissi valla arengukavast, lasteaia põhimäärusest, riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja teistest õigusaktidest. Lasteaia 2015/2016–2018/2019. õppeaastate arengukava koostamise aluseks on järgmiste huvigruppide koostöö:

 • Lasteaia personal
 • Lasteaia hoolekogu
 • Lapsevanemad
 • Lasteaia pidaja

Arengukavas 2015–2019 juhindutakse järgmistest dokumentidest:

 • Nissi valla arengukava 2012–2030;
 • 2012–2015 arengukava täitmise tulemus;
 • Eesti elukestva õppe strateegia 2020;
 • Koolieelse lasteasutuse seadus;
 • Riisipere Lasteaia sisekontrolli tulemused;
 • Lastevanemate rahulolu uuringud;
 • Lasteaia SWOT analüüs (2015)

Arengukava täistekst siin: